Privacyverklaring

Breinlijn verwerkt persoonsgegevens van vraagstellers, bestaande uit mensen met hersenletsel, naasten/sociaal netwerk, professionals, leveranciers en medewerkers van Breinlijn. Breinlijn hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stichting LOHL is eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Stichting LOHL staat voor Landelijke Overleg Hersenletsel, waarin 17 regionale hersenletselteams met elkaar zijn verenigd. De hersenletselteams zijn regionale zorgnetwerken waarin aanbieders die zorg en ondersteuning leveren aan mensen met hersenletsel zijn verbonden. Elk hersenletselteam heeft Breinlijn medewerkers aangesteld.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2019.

Gebruik van persoonsgegevens
Breinlijn verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening verwerken:

 • NAW gegevens
 • Contactgegevens
 • Functie / beroep / bedrijfsnaam
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens

Breinlijn verwerkt geen bijzondere gegevens aangaande ras of etnische afkomst; politieke opvattingen; godsdienst of levensovertuiging; lidmaatschap van een vakbond; genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie;  seksuele leven; strafrechtelijk verleden.

Gebruik van medische gegevens
Medische gegevens worden anoniem verwerkt en worden alleen gevraagd wanneer dit nodig is om een goed advies te kunnen geven.

Doel van de verwerking
Breinlijn verwerkt uw persoonsgegevens voor het kunnen verwerken van vragen en casuïstiek door vraagsteller. 

Bewaartermijnen
Breinlijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

In het kader van onze dienstverlening hanteren wij voor de volgende categorieën van persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst

 • Naamgegevens
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens
 • Beroep en betrekking

De grondslag voor deze bewaartermijn is deels wettelijk vastgelegd en is deels noodzakelijk voor uitvoer van de overeenkomst óf de verwerking heeft betrekking op gegevens die openbaar gemaakt zijn door de betrokkene zelf.

Verstrekking aan derden
Breinlijn verstrekt gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Breinlijn gebruikt cookies om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Breinlijn maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen er voor dat de website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van contact- en aanmeldformulieren. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze statistieken geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het meest worden bezocht. We analyseren en verbeteren de website om een bezoek zo prettig mogelijk te maken.

Beveiliging
Breinlijn neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Breinlijn werkt alleen samen met partijen waarmee goede afspraken zijn gemaakt.

Daarnaast maakt Breinlijn gebruik van een communicatiesysteem, waarmee gecommuniceerd wordt tussen vraagstellers en Breinlijn medewerkers, namelijk Freshdesk. Omdat deze leveranciers het systeem goed moeten kunnen onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen is het mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘verwerkersovereenkomsten’. Daarvoor gebruiken we de branche-standaard van ActiZ/BoZ; u kunt deze zelf ook inzien op AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport.

Inzage en wijziging van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Alle regionale hersenletselteams hebben een Functioneris Gegevensbescherming (FG) in dienst, waardoor op een juiste verwerking van persoonsgegevens wordt toegezien. Stichting LOHL laat zich waar nodig door een FG of jurist adviseren. Heeft u een vraag rondom privacy? Neem dan contact op met lohl@sigra.nl.